Poslovno – stambena zona u ulici J. J. Strossmayera u Valpovu

Lokacija za investiciju

Lokacija: Grad Valpovo
Koordinate: 45°40′ 0″ S, 18° 25′ 0″ I
Veličina zone: 19.643 m2
Veličina raspoloživog zemljišta: 19.643 m2
U privatnom vlasništvu: 19.643 m2
Veličina dostupnog zemljišta: Nema slobodnih parcela
Namjena zemljišta: Uslužna namjena
Dopušten koeficijent izgradnje: 0,282
Dopušten koeficijent iskoristivosti: 0,513
Dopuštena visina gradnje: Do 18 m
Način raspolaganja zemljištem: Prodaja
Mogućnost priključenja na pročistač vode: Da

Dopuštena buka u rubnom dijelu proizvodnog pogona: 60 dBA po danu i 50 dBA po noći

Plin

Kapacitet (m3/h): Ovisno o potrebama
Cijena priključka: 2.522 kn + 116,00 kn/m3
Cijena za industrijske korisnike: 5,5 kn/m3

Električna energija

Dostupna snaga (MW): Do 4 MW
Mogućnost povećanja snage (dodatni MW): Do 16 MW
Napon (kV): Ovisno o potrebama
Cijena priključka: 1.350,00 kn + PDV po 1 kW
Cijena potrošnje električne energije za industrijske korisnike: 0,58 kn + PDV kWh

Voda

Kapacitet (m3/h): 50 m3/h
Cijena priključka: 3.823,20 kn
Cijena potrošnje za industrijske korisnike: 11,98 kn po kubiku

Odvodnja/kanalizacija

Kapacitet (m3/h): 40 m3/h
Cijena priključka: 3.806,20 kn
Cijena odvodnje za industrijske korisnike: 10,67 kn po kubiku

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A5 Udaljenost 20 km
Industrijski kolosijek: Udaljenost 1 km
Morska luka: Luka Rijeka Udaljenost 450 km
Zračna luka: Klisa Osijek Udaljenost 45 km

Doprinosi i naknade

Komunalni doprinos

Iznos komunalnog doprinosa: 80 kn po kubiku
Oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa: Odlukom Gradskog vijeća ili Gradonačelnika ako postoji poseban interes

Komunalna naknada

Stambeni prostor: 0,55 kn/m2
Poslovni prostor – proizvodne djelatnosti: 1,29 kn/m2
Poslovni prostor – za ostale djelatnosti: 1,32 kn/m2
Građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja:
– proizvodnje djelatnosti: 0,129 kn/m2
– ostale djelatnosti: 0,13 kn/m2
Neizgrađeno građevinsko zemljište: 0,027 kn/m2
Garaže: 0,55 kn/m2

Vodni doprinos: Nije u nadležnosti jedinice lokalne samouprave
Vodna naknada: Nije u nadležnosti jedinice lokalne samouprave

Prostorni planovi

Prostorni plan Osječko-baranjske županije („Županijski glasnik“ 01/02)
Prostorni plan uređenja Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 09/03 i 08/10)
Urbanistički plan uređenja Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 11A/03 i 08/10)
Detaljni plan uređenja Poslovno-stambene zone u ulici J. J. Strossmayera u Valpovu, 2002.
godina